ข้อกำหนด และเงื่อนไข

.

Responsive image


เงื่อนไขการขาย

 • ท่านต้อง ลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต ก่อนทำการรายการสั่งซื้อสินค้า
 • ท่านต้อง แจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง และเป็นปัจจุบันกับเราเท่านั้น
 • ท่านต้อง ไม่สร้างบัญชีผู้ใช้งานหลายๆ บัญชี เพื่อใช้ในทางที่มิชอบ และทุจริต
 • ท่านต้อง มีอายุมากกว่า 18 ปี ในกรณีที่ต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง

 


การกำหนดราคาสินค้า

ราคาที่แจ้งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ หรือ เพลตฟอร์ม (Platform) อื่น ๆ กำหนดไว้เป็นเงินบาท และเป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมค่าจัดส่งสินค้า ถ้าหากทางเรามีการแจ้งราคาหน้าเว็บไซต์ผิดพลาด และท่านได้ทำรายการสั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้ว เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด หากเราไม่สามารถติดต่อท่านได้ เราจะถือว่ารายการนี้ยกเลิกการสั่งซื้อทันที โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบอีก


การชำระเงิน

หลังจากที่ท่านได้ทำรายการสั่งซื้อสินค้ากับเราแล้ว ขอให้ท่านชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังนี้

 • กรณีชำระเต็มจำนวน กรุณาชำระภายใน 1 วัน
 • กรณีมัดจำสินค้า
  มัดจำสินค้า 30% กรุณาชำระภายใน 1 วัน
  ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระภายใน 7 วัน
หมายเหตุ : รายละเอียดการชำระเงินจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทาง E-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้กับเราเท่านั้น

 

หากพ้นกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน ทางบริษัทขอยกเลิก การทำรายการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การจัดส่งสินค้า และจำนวนสินค้า

การจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทเท่านั้น และจัดส่งสินค้าให้กับท่านตาม ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ที่ท่านแจ้งข้อมูลตอนทำรายการสั่งซื้อสินค้ากับทางเราไว้ กรณีสั่งซื้อสินค้าหลายรายการ ทางเราอาจมีการจัดส่งสินค้าให้กับท่านมากกว่า 1 ครั้ง

 • ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วันทำการ (ภายในประเทศ)
 • ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 7-15 วันทำการ (ต่างประเทศ)
เราจัดส่งสินค้าในบรรจุภัณฑ์มาตราฐานของเรา หากท่านต้องการบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษ ทางผู้ซื้อเป็นผู้ชำระเพิ่มเติมเอง

 


เหตุสุดวิสัย

เราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึนจากการไม่สามารถ หรือความล่าช้าในการดำเนินการ ในกรณีดังต่อไปนี

 • ความล่าช้า ที่เกิดขึ้นในระบบการขนส่ง หรือเหตุการที่ไม่คาดฝัน เช่น เกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง
 • ไฟไหม้ ระเบิดรุนแรง พายุรุนแรง น้ำท่วม แผ่นดินไหว ดินถล่ม โรคระบาด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ
 • ความไม่สงบกลางเมือง การจลาจล การโจมตีจากผู้ก่อการร้าย หรือการข่มขู่ว่าจะโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย
 • การนัดหยุดงาน การล่มลง หรืออุบัติเหตุในด้านการจดส่งสินค้า ไปรษณีย์ หรือการขนส่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายถึงเหตุการณ์ทีเกิดขึนนอกเหนือการควบคุมของเรา ไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม เรามีสิทธิทีจะยกเลิกรายการสั่งซื้อ โดยไม่จำต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ซือ

 


นโยบายการรับประกันสินค้า

ตามตารางแนบท้ายด้านล่าง


การเก็บข้อมูลเป็นความลับ

ผู้ซือรับทราบว่าข้อมูลทางการค้า และทางการเงิน ของบริษัทได้เปิดเผยกับผู้ซือ เป็นข้อมูลลับ ผู้ซือต้องไม่เปิดเผยข้อมูลลับดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก และไม่ใช้ข้อมูลลับดังกล่าวเพือวัตถุประสงค์อืนนอกเหนือจากทีตกลงกันทังสองฝ่ายและต้องปฏิบัติตามสำหรับการซือขายสินค้า


การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า โดยแจ้ง หมายเลขคำสั่งซื้อมาที่ info@trad-jewelry.com หรือ กรณีที่ท่านไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่ทางร้านกำหนด จะถือว่าเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การผิดสัญญา และการยกเลิกข้อตกลง

หากผู้ซื้อไม่ปฎิบัติตามข้อตกลงดังที่กล่าวมาแล้ว ทางบริษัทของยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทไม่จำต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ซือ


การปฏิเสธรับสินค้า

 • ไม่พอใจสินค้ายินดีคืนเงินเต็ม 100%
  เห็นสินค้าแล้ว ไม่ชอบ, ไม่ถูกใจ, ไม่เหมาะ, บลาาาาา
 • สินค้าชำรุดก่อนได้รับสินค้า
  - สินค้ามือหนึ่ง ทางเรายินดี เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่
  - สินค้ามือสอง ทางเรายินดี ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
หมายเหตุ : แจ้งคืนสินค้า ภายใน 1 วัน และส่งคืนสินค้าภายใน 2 วันทำการ โดยนับจากวันที่ท่านได้มีการเซ็นต์รับสินค้า กับระบบขนส่ง

 


การส่งคืนสินค้า

ท่านจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้ เท่านั้น

 

หากท่านไม่ทำตามเงื่อนไขของทางร้าน และสินค้าเกิดการสูญหาย ระหว่างจัดส่งทางร้านไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


นโยบายการคืนเงิน

 • หากพบว่ามีการดัดแปลง หรือแก้ไข สินค้า เพื่อการทุจริต ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าสินค้าทั้งจำนวน
 • หลังจากตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะทำการคืนเงินให้แก่ท่าน ภายใน 1-3 วันทำการ

 

หากเราพบการทุจริตในการปฏิเสธรับสินค้า ฉ้อโกง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทางเราจะดำเนินการทางกฏหมายให้ถึงที่สุดตารางรับเปลี่ยนคืนสินค้า

เครื่องประดับจิวเวลรี่

ต่ำกว่า 5,000 ฿ ไม่รับเปลี่ยนคืน
5,001-10,000 ฿ เปลี่ยน 25% คืน 30%
10,000-100,000 ฿ เปลี่ยน 20% คืน 25%
มากกว่า 100,000 ฿ เปลี่ยน 15% คืน 20%
ระยะเวลาภายใน 1 ปี
งานพลอย,เพชรซีก,งานโบราณ + 10-20%
สินค้าใหม่ (มือหนึ่ง) + 10-20%
เช่น แหวน, สร้อยคอ, ต่างหู, จี้, สร้อยข้อมือ
*เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

พระเลี่ยมทอง, พระทองคำ

ต่ำกว่า 100,000 ฿ ไม่รับเปลี่ยนคืน
มากกกว่า 100,000 ฿ ตามตกลง
ระยะเวลาภายใน 1 ปี
*เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นาฬิกา

Rolex, Patek, Pam เริ่มต้น 10%
ยี่ห้อ อื่นๆ ไม่รับเปลี่ยนคืน
ระยะเวลาภายใน 6 เดือน
*เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทองรูปพรรณ, 18K Italy

ทอง, นาก ราคาทองปัจจุบัน
18K, 14K, 9K ราคาทองปัจจุบัน
ระยะเวลาภายใน ไม่จำกัด
*เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัย ?

ติดต่อทีมงานของเรา