ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ


ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ Trade-jewelry.com ที่บริหารงานโดย บริษัท เทรดจิวเวอรี่ จำกัด เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการของเรา
เราได้สร้างเงื่อนไขการใช้บริการของเรา โปรดทราบว่า การเข้าใช้บริการของเว็บไซต์ หมายถึงคุณตกลงที่จะผูกพัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
เราอาจจะทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์นี้เวลาใดก็ได้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเว็บไซต์และเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นระยะๆ


การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หากประสงค์จะใช้บริการใด ๆ ในเว็บไซต์ ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการแต่อย่างใด และท่านต้องยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในการใช้เว็บไซต์

-ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ให้กับทางเราไว้เป็นจริงทุกประการ เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ทาง trade-jewelry.com จะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะให้ตรวจสอบความเป็นจริง และความถูกต้องของข้อมูลที่แจ้งกับเราไว้ หากตรวจพบว่าไม่ตรงกับความจริง ทาง trade-jewelry.com มีสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน และงดเว้นสิทธิพิเศษต่างๆ

-ผู้ใช้บริการจะรักษาชื่อผู้ใช้งาน (Username) หรือรหัสผ่าน (Password) ของตนให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ และจะเข้าใช้บริการใน trade-jewelry.com ด้วยตนเองเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชำระค่าสินค้าและบริการ หากมีบุคคลใดล่วงรู้ หรือใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ เข้ามาใช้บริการใน trade-jewelry.com ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ตาม

-ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการในเว็บไซต์ โดยใช้ข้อความหยาบคาย เสียดสี ไม่เหมาะสมใด ๆ , ต้องไม่ให้ข้อความอันเป็นเท็จ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง สร้างความเสื่อมเสีย ดูหมิ่น ให้ร้าย หรือเสียหายต่อ trade-jewelry.com หรือผู้ใช้บริการท่านอื่น ๆ หรือกับบุคคลอื่น ๆ , ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ของ trade-jewelry.com หรือบุคคลใด

-ผู้ใช้บริการต้องใช้นามจริง หรือชื่อผู้ใช้งาน (Username) ที่เหมาะสม สุภาพ ไม่หยาบคาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี

-ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิ หรือผลประโยชน์ หรือรางวัลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการในเว็บไซต์ ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง trade-jewelry.com

-เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น คำอธิบายสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ขายหรือเจ้าของสินค้า ซึ่งไม่ได้ถูกสร้างโดยทางบริษัทเรา การส่งหรือแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์นี้เป็นของแต่ละโพสต์โดยแต่ละบุคคล ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวอาจไม่สะท้อนความคิดเห็นของเว็บไซต์แต่อย่างใด


Trade-jewelry.com อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบัญชีและเนื้อหาของคุณถ้าจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือการเปิดเผยเป็นเหตุผลที่จำเป็นเพื่อ

 • ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย
 • ฝ่าฝืนการบังคับใช้ข้อตกลงการใช้
 • ตอบสนองต่อการเรียกร้องว่าเนื้อหาใด ๆ เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม
 • การตอบสนองต่อการร้องขอของผู้ใช้บริการสำหรับการบริการ
 • การปกป้องสิทธิทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ trade-jewelry.com (และพนักงานของเรา) ผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ

การให้บริการอาจจะสิ้นสุดลงได้โดย

 • ผู้ใช้บริการบอกเลิก โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเว็บไซต์
 • ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฏหรือเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการ ทางเว็บไซต์มีสิทธิยกเลิกการให้บริการ และ ยกเลิกสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการพึงมีโดยไม่ต้องบิกกล่าวล่วงหน้า
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ หรือสิทธิใด ๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งทำให้ไม่สามารถให้บริการได้อีกต่อไป

การยอมรับในการสั่งซื้อและข้อกำหนดของราคา

โปรดทราบว่า ในกรณีเมื่อการสั่งซื้อไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุผลต่างๆ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใดๆ ในเวลาใดๆได้ทั้งนั้น คุณอาจจะถูกถามเพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ก่อนที่เราจะยอมรับคำสั่งซื้อ เราพยายามและมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลราคาสินค้าที่ถูกต้องที่สุดภายในเว็บไซต์ แต่บางกรณี เช่น ราคาสินค้าไม่แสดงบนเว็บไซต์ เนื่องจากสินค้าถูกขายแล้ว หรือเป็นสินค้าประเภทที่ไม่สามารถเปิดเผยราคาได้ ดังนั้นหากท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าประเภทที่ไม่สามารถเปิดเผยราคาได้ โปรดติดต่อร้านค้าผ่านทางอีเมล์ sales@trade-jewelry.com หรือทางไลน์ร้านค้า

นโยบายด้านลิขสิทธิ์

Trade-jewelry.com และทุกส่วนประกอบของทุกหน้าที่ปรากฎในเว็บไซต์ เป็นเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้มีข้อมูล , รูปถ่าย , กราฟิก , วีดีโอ , ข้อความ , การออกแบบหน้าเว็บไซต์ รวมถึงซอฟแวร์ซอร์สโค้ด และซอฟต์แวร์ที่รองรับเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นงานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ขอสงวนสิทธิทั้งหมดโดยชอบธรรม และอื่น ๆ ที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์โดยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย และบริษัท เทรดจิวเวอรี่ จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าว อนุญาตให้คัดลอกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ในการพิมพ์ในส่วนที่น่าสนใจสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการวางคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ trade-jewelry.com และค้นหาบน search engine เท่านั้น การทำสำเนาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น การปรับเปลี่ยนการกระจายซ้ำการส่งการแสดงผลหรือการทำงาน ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เทรดจิวเวอรี่ จำกัด เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลสินค้า

สินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ trade-jewelry.com ราคาทั้งหมดที่แสดงเป็นเงินบาทไทย

หากผู้เยาว์ใดต้องการสั่งซื้อสินค้าจาก trade-jewelry.com ควรจะเป็นหลังจากที่ผู้ปกครองตามกฎหมายอนุญาต การที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้บริการของเราย่อมเป็นการยืนยันว่าคุณไม่ใช่ผู้เยาว์แล้ว และแสดงว่าคุณยอมรับและมีข้อผูกพันต่อกติกาและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ หากเกิดผลกระทบใด ๆ จะไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของเรา

ข้อความและข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอใน trade-jewelry.com มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการให้บริการรวบรวมข้อมูลทางด้านสินค้า และข้อมูลด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นที่แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น เราจึงไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล บทความ หรือข้อความอื่นใดที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์

Trade-jewelry.com เป็นสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูล หรือข้อมูลจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น โดยบริษัท ไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มา หรือรายละเอียด ของเนื้อหาต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดๆ โดยเหตุจากข้อมูลในเว็บไซต์ Trade-jewelry.com


ขั้นตอนการทำสัญญา

เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้า ท่านจะต้องลงทะเบียนสมัครเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ก่อน และท่านจะต้องทำตามขั้นตอนต่างๆ ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ในหัวข้อขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า และหากท่านต้องการปรับเปลี่ยนแก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้าใดๆ โปรดทำก่อนตกลงยืนยันส่งคำสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น

ราคาสินค้าที่ท่านได้ทราบมาจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไม่มีผลใดๆ เมื่อท่านเลือกสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อแล้ว จะมีราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ถ้ามี) และค่าขนส่งตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมตามความเหมาะสมบนเว็บไซต์ การคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะคิดเป็นอัตราค่าเงินไทย (บาท) เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ท่านต้องจ่ายในการสั่งซื้อสินค้าจากทางเรา

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวนได้ทันทีผ่านช่องทางการชำระเงินที่ทางเว็บไซต์กำหนด หรือผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต หรือทาง Paypal ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้ากับทางเรา แต่ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางเราจะไม่ส่งสินค้าให้ท่านจนกว่าจะได้รับการชำระค่าสินค้าทั้งหมดเต็มจำนวนแล้ว การชำระเงินของท่านจะสั่งจ่ายในนาม บริษัท เทรดจิวเวอรี่ จำกัด ทางเราจะตรวจสอบการชำระเงินค่าสินค้าของท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับการชำระเงินด้วยวิธีการบางประการ

ในกรณีที่ท่านถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของท่าน ท่านจะต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรหรือบัญชีธนาคารนั้นๆ อย่างสมบูรณ์ และถูกต้องตามกฏหมาย ทั้งนี้บัตรเครดิต หรือเดบิตและบัญชีธนาคารนั้นๆ ต้องมีวงเงินเพียงพอในการชำระเงินทั้งหมดในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งกับทางเรา

ท่านต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่ท่านให้เราเพื่อการสั่งซื้อสินค้าจากทางเรานั้น ล้วนเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ และบัตรเครดิตหรือเดบิต รวมถึงบัญชีธนาคาร และขั้นตอนการชำระเงินต่างๆ ที่ท่านเลือกใช้เป็นทรัพย์สินของท่านเอง และมีวงเงินเพียงพอในการใช้ชำระเงินทั้งหมดในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งกับเรา ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลบัตรหรือบัญชีธนาคารที่ท่านให้เราว่าผ่านข้อกำหนดข้างต้นก่อนทำการจัดส่งสินค้าให้ท่าน

เมื่อท่านยื่นคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเราแล้ว ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามวันที่ท่านยืนยันส่งคำสั่งซื้อนั้นๆ และเป็นความรับผิดชอบของท่านในการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดของเราอย่างละเอียดรอบคอบทุกๆ ครั้ง ก่อนที่ท่านจะยืนยันส่งคำสั่งซื้อสินค้าให้กับทางเรา

คำสั่งซื้อสินค้าของท่านจะมีสถานะเป็นคำขออยู่ในระบบจนกว่าจะถูกยืนยันรับคำสั่งซื้อโดยเรา ทั้งนี้ท่านยังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวได้ ในกรณีที่คำสั่งซื้อของท่านยังคงอยู่ในสถานะคำขอดังกล่าว

ภาพสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นภาพถ่ายจากสินค้าจริง เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า และยื่นคำขอเพื่อสั่งซื้อสินค้า ไม่ใช่ตัวคำขอเอง เราจะไม่ส่งสินค้าใดๆ ให้ท่าน จนกว่าเราจะได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากท่านและชำระเงินครบถ้วน เมื่อทางเราทำการระบุว่า ได้รับคำสั่งซื้อของท่านผ่านทางอีเมลล์, จดหมาย, โทรสาร, หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่เราได้แจ้งไว้แล้วนั้น การตอบรับนั้นๆ มีผลเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ถือว่าเป็นการยืนยันยอมรับคำสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้ในการตอบรับนั้นๆ ทางเราอาจจะให้หมายเลขในการสั่งซื้อสินค้า และรายละเอียดสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ทางเราขอพิจารณาสงวนสิทธิ์ไม่รับคำสั่งซื้อจากท่านในบางกรณี รวมทั้งกรณีที่สินค้าหมด ซึ่งเราอาจจะเสนอสินค้าที่ใกล้เคียงกันอื่นๆ ให้ท่านพิจารณา (ในบางกรณี เราอาจจะขอให้ท่านยื่นส่งคำสั่งซื้อมาให้เราอีกครั้งหนึ่ง)

สัญญาซื้อขายระหว่างเราและท่านมีผลผูกพันตามกฏหมาย และทางเราตกลงที่จะจัดส่งสินค้านั้นๆ ให้ท่าน เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากท่านและชำระเงินครบถ้วน การยอมรับคำสั่งซื้อจะมีผล เมื่อทางเราทำการยอมรับคำสั่งซื้อผ่านทางอีเมลล์ ที่ส่งให้ท่านในรูปแบบเอกสารที่เรียกว่า “การยืนยันรับคำสั่งซื้อ” โดยมีเนื้อหาแจ้งให้ท่านทราบว่าเราได้ยืนยันรับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว ซึ่งการยืนยันรับคำสั่งซื้อจะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อทางเราเป็นผู้ส่งให้ท่านเท่านั้น ท่านสามารถชำระเงินหลังจากได้รับใบแจ้งราคาสินค้าจากเราแล้ว โดยเราจะส่งใบแจ้งราคาสินค้าให้ท่านทันทีที่เราได้ตกลงรับคำสั่งซื้อสินค้าจากท่าน เราขอสงวนสิทธิ์และยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน และท่านมีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า ในกรณีที่เราหรือท่านได้ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าก่อนที่เราจะได้ทำการยืนยันรับคำสั่งซื้อสินค้านั้น เราจะคืนเงินให้ท่านทันที ในกรณีที่ท่านหรือธนาคารที่ออกบัตรเครดิตหรือเดบิตให้ท่านได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อสินค้านั้นมาแล้ว

หากพบว่ามีข้อผิดพลาดในการส่งคำสั่งซื้อสินค้าของท่านหลังจากได้ยืนยันส่งคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ไปแล้ว โปรดติดต่อ service@trade-jewelry.com โดยทันที อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันว่าทางเราจะสามารถแก้ไขคำสั่งซื้อสินค้าตามที่ท่านแจ้งมาได้หรือไม่

เราพยายามอย่างเต็มให้แน่ใจว่าราคาที่แจ้งให้ท่านทราบนั้นถูกต้องแม่นยำ แต่กระนั้นราคาสินค้าที่ท่านสั่งซื้อยังจะต้องถูกตรวจสอบและยืนยันอีกครั้ง เพราะว่านี่เป็นหนึ่งในขั้นตอนการพิจารณารับคำสั่งซื้อจากท่าน หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาเกิดขึ้นก่อนที่เราจะยืนยันรับคำสั่งซื้อจากท่าน ทางเราจะติดต่อแจ้งให้ท่านทราบ และยืนยันกับท่านว่าท่านยังจะต้องการสั่งซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆ และต้องการให้เราดำเนินการต่อไปอยู่หรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้ ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ข้อมูลที่ท่านส่งมาให้เรา ต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด และท่านจะต้องคอยแก้ไขให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ


การจัดส่งสินค้า

เ ราจะจัดส่งสินค้าถึงท่านเมื่อท่านได้ทำการยืนยันสั่งซื้อและชำระเงินครบถ้วน โดยจัดส่งตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ในการสั่งซื้อ ภายในระยะเวลาที่ทางเรากำหนด ซึ่งกำหนดเวลาจัดส่งสินค้าที่เราได้แจ้งไว้นั้น เป็นเพียงการคาดการณ์ตามระบบจัดส่งสินค้า ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากทางเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ตามขอบเขตที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้าล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด

เมื่อสินค้าถูกจัดส่งถึงท่านแล้ว ท่านอาจจะถูกขอให้ลงนามรับรองการส่งมอบสินค้า ท่านตกลงที่จะตรวจสอบสินค้าว่ามีความเสียหาย ชำรุด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตา ก่อนที่จะลงนามเพื่อรับสินค้า โดยท่านจำเป็นต้องเก็บใบเสร็จรับสินค้าที่ออกโดยทางบริษัทไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิงกับทางบริษัทต่อไป

โปรดทราบว่าเราอาจจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังบางพื้นที่ได้ ซึ่งหากเกิดกรณีนี้ขึ้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบตามรายละเอียดการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า ทางเราจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่าน หรือจัดส่งไปยังที่อยู่สำรองอื่นๆที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อ

เราจัดส่งสินค้าในหีบห่อมาตรฐานของทางเรา ซึ่งหากท่านต้องการการบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษใดๆ ท่านตกลงที่จะชำระในส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มเติมขึ้นมา

ความเสี่ยงหรืออันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยสินค้า จะถูกส่งมอบให้ท่านพร้อมกับการจัดส่ง เมื่อเกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าขึ้นอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อตกลงในสัญญาการซื้อขายโดยท่านเอง ความเสี่ยงหรืออันตรายที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกส่งมอบให้ท่านตามระยะเวลาจัดส่งเดิมที่ได้ระบุไว้ตามสัญญา โดยเมื่อความเสี่ยงหรืออันตรายนั้นๆ ได้ถูกส่งมอบให้ท่านแล้ว ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดโดยสินค้า

ท่านตกลงที่จะระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียใดๆหายต่อสินค้า เมื่อทำการเปิดบรรจุภัณฑ์ด้วยของมีคม

ท่านจะต้องมั่นใจว่า ท่านได้รับใบเสร็จรับสินค้าที่ปลอดภัยจากทางบริษัท โดยไม่ล่าช้ากว่ากำหนด และอยู่ภายในระยะเวลาอันสมควรตามที่ทางเราได้ระบุไว้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับสินค้าที่จัดส่งได้ด้วยตนเอง ทางเราสามารถออกบัตรที่มีรายละเอียดขั้นตอนการทำการจัดส่งสินค้าอีกครั้ง หรือทำการจัดส่งไปยังที่ทำการไปรษณีย์

หากการจัดส่งมีความล่าช้าอันเนื่องมาจากท่านละเลย หรือท่านไม่ทำการรับสินค้าจากผู้จัดส่ง หรือทางไปรษณีย์ (ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการจัดส่งครั้งแรก) ทางเราอาจจะต้องกระทำตามข้อสัญญา "ก" หรือ "ข" หรือ "ทั้ง ก และ ข" (โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์อื่นๆ หรือ การชดเชยใดๆของทางเรา) ดังนี้
ก) เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินค้าและค่าธรรมเนียมอื่นๆจากท่าน หรือ
ข) ทำการยกเลิกการจัดส่งสินค้า และแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกสัญญาที่เกิดขึ้นทันที ซึ่งทางเราจะคืนเงินให้ท่าน หรือบริษัทบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามจำนวนเงินที่ท่านได้จ่ายไว้ภายใต้ข้อตกลง โดยหักค่าใช้จ่ายในการจัดการ

การยกเลิก

เราอาจจะยกเลิกสัญญา หากไม่มีสินค้าอันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้น โดยทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบหากเกิดกรณีนี้ขึ้น และจะทำการคืนเงินที่ท่านได้ชำระไว้

โดยทั่วไป ทางเราจะทำการคืนเงินที่ได้รับจากท่าน ผ่านทางช่องทางเดียวกับที่ท่านได้ทำการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้า

ข้อมูลสินค้าและราคาที่หน้าเว็บไซด์ของเราเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่หากเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาสินค้าที่สั่งซื้อไว้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด โดยท่านสามารถยืนยันชำระค่าสินค้าตามราคาที่ถูกต้องหรือแจ้งยกเลิกสินค้า หากไม่สามารถติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกสินค้าในทุกกรณี สำหรับกรณีที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวน

สินค้าบางรายการมีเงื่อนไขการชำระเงินเฉพาะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า หากการชำระเงินไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหน้าข้อมูลสินค้าภายใน 24 ชม


การยกเลิกโดยลูกค้า กรณีสินค้าไม่มีตำหนิ

หากท่านมีความต้องการที่จะยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่านก่อนที่ทางเราจะทำการจัดส่ง กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราผ่านทางอีเมลล์ service@trade-jewelry.com ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ แต่หากสินค้าได้ถูกทำการส่งออกไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ และสินค้าที่ท่านได้สั่งจองไว้จะถูกส่งกลับมาที่เราตามข้อแนะนำของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (กรุณาติดต่อมายังหมายเลขที่ระบุไว้ข้างต้น หรืออ้างอิงจากเอกสารส่งคืนที่ท่านได้รับ)

การยกเลิกโดยลูกค้า กรณีสินค้ามีตำหนิ

เรารับประกันว่า:

ก) กรณีสินค้ามือสอง ทางร้านจะแจ้งตำหนิอย่างชัดเจน หากลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าที่มีการแจ้งตำหนิแล้ว ถือว่าลูกค้ายอมรับคำสั่งซื้อโดยปริยาย

ข) สินค้าจะถูกจัดส่งในปริมาณที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อ โดยไม่มีความเสียหายใดๆ

ค) สินค้าจะมีรายละเอียดตรงกับข้อมูลที่ให้มาบนเว็บไซต์ของเรา หรือบนตัวสินค้า ตามเวลาที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อ

ก่อนการจัดส่งสินค้า ทางเราอาจจะชุบ ล้าง ทำความสะอาด ตรวจเชคพลอยให้ยึดตัวเรือนแข็งแรง และรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบกับน้ำหนักทองเล็กน้อย

เราพยายามอย่างสูงเพื่อที่จะจัดส่งสินค้าให้อยู่ในสภาพดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม หากท่านแจ้งว่าสินค้ามีตำหนิ นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ ทางเรายินดีที่จะรับสินค้าคืนตามสภาพที่เราจะนำมาตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลา 1-2 วัน

ในกรณีที่ทางเราจำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยสำหรับสินค้าที่มีตำหนิ ทางเราอาจจะต้องการความร่วมมือจากท่าน หรือแจ้งข้อมูลบางอย่าง ที่เกี่ยวกับตัวสินค้า รวมไปถึง:

ก) ท่านต้องระบุรายละเอียดว่าสินค้ามีความเสียหาย หรือมิตำหนิตรงส่วนไหน อย่างไร และ

ข) ท่านต้องแจ้งรหัสสินค้า เลขใบเสร็จ และข้อมูลอื่นๆ ตามที่เราต้องการ อย่างสมเหตุสมผล

หากท่านต้องการให้ทางเราซ่อม เปลี่ยน หรือทำการคืนเงินสำหรับสินค้าที่ตรงกับสัญญา และทางเราพบว่าสินค้ามีลักษณะ

ก) ถูกใช้อย่างผิดวิธี, ถูกทำให้เสียหาย หรือถูกทิ้งละเลย, ได้รับการดูแลอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่เพียงพอ, ถูกใช้อย่างประมาท, เสียหาย หรือมีสภาพผิดปกติ หรือ

ข) มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ หรือมีความเสียหายอันเกิดมาจากการพยายามที่จะปรับเปลี่ยน หรือซ่อมแซม หรือ

ค) ถูกกระทำ หรือผ่านการใช้งานที่ไม่ตรงตามข้อปฏิบัติจากทางผู้ผลิตที่ให้มาของสินค้านั้นๆ หรือ

ง) ในกรณีที่เกิดการชำรุดที่เกิดจากการสวมใส่ หลังจากที่ทางเราได้ทำการจัดส่งสินค้าไปแล้ว ทางเราอาจจะไตร่ตรอง และตัดสินใจที่จะไม่รับซ่อมแซม เปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินให้ท่าน หรือท่านอาจจะต้องจ่ายค่าขนส่ง และค่าบริการต่างๆ ตามสมควรกับมาตรฐานการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย และค่าปรับ ผ่านทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือตามรายละเอียดการชำระเงินที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า และทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ค่าเสียหาย การชำรุด การปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้


การใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์และการเชื่อมต่อไปยังไซต์อื่น ๆ

Trade-jewelry.com ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตที่อาจทำให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการในเว็บไซต์ได้ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ การใช้งาน ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับสิ่งเหล่านี้

ผู้ใช้บริการจะเข้าถึงเนื้อหาและอื่น ๆ บนเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะหลีกเลี่ยงการใช้งานที่ยุ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ การใช้เนื้อหาใด ๆ หรือการบังคับใช้ข้อจำกัด ในการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหานั้น คุณจะไม่แทรกแซงหรือทำลายไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ


การให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับสินค้าต่างๆ

เราต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าที่คุณได้ซื้อไปใช้ หรือศึกษาและชอบในสินค้านั้นๆ เป็นอย่างไร เราขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการช่วยเขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ หรือสินค้าที่ชื่นชอบ โดย

มุ่งเน้นไปที่สินค้า และประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ใช้สินค้านั้นๆ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่ชอบ หรือไม่ชอบสินค้านั้น

ความคิดเห็นทั้งหมดที่ส่งมายัง trade-jewelry.com เราของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงในเว็บไซต์ หรือจะลบบางความคิดเห็นออก หรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วนก่อนการลงในเว็บไซต์ในกรณีที่เนื้อหานั้นไม่เหมาะสม มีการพาดพิงถึงบุคคลอื่น หรือใช้คำที่ไม่สุภาพ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของทางเรา โดยการเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการ ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขนี้

การส่งรีวิว หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า ลงในเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการรับรองว่า

 • เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ท่านอื่นๆ
 • ผู้ใช้บริการเป็นผู้เขียนความคิดเห็น หรือรีวิว และเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา โดยยินยอมมอบสิทธิ์ในการใช้ และอนุญาตให้ trade-jewelry.com มีสิทธิ์ในการใช้ เผยแพร่ และสิทธิอื่นๆ กับความคิดเห็น หรือรีวิวดังกล่าวข้างต้น
 • ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ และไม่มีการกระทำใดๆ ที่ละเมิด ลิขสิทธิ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น
 • ไม่มีข้อความที่จะสร้างความเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติ หรือศาสนา หรือก้าวร้าว ไม่เหมาะสม หรือกลั่นแกล้งบุคคลใดๆ
 • ไม่มีข้อความที่ดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยามสถาบันใดๆ หรือข้อความที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของคนไทย
 • ไม่มีการลงข้อมูลของบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ , ชื่อ , ที่อยู่อีเมล์ , หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลในการติดต่อ โดยไม่ได้รับการอนุญาตก่อน

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องถูกตีความและควบคุมโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย


การเลิกใช้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข หรือสั่งเพิกถอนการใดหรือทั้งหมดของสิทธิของคุณที่ได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ตลอดเวลา เมื่อสิ้้นสุดของข้อตกลงนี้คุณยอมรับที่จะยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลการใช้งานในเว็ปไซต์เราทั้งหมด และการใช้เว็บไซต์ในทั้งหมดหรือบางส่วนนี้ การสิ้นสุดของข้อตกลงนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิตามกฎหมายและข้อผูกพัน (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อผูกพันการชำระเงิน) ของกิจการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ยกเลิก คุณยอมรับว่าเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใดที่เป็นผลมาจากการระงับดังกล่าวใด ๆ หรือเลิกจ้าง หากคุณไม่พอใจกับเว็บไซต์หรือไม่พอใจกับเงื่อนไขใดๆ ตามเงื่อนไข และกฎกติกา นโยบาย แนวทาง คุณมีสิทธิที่จะหยุดการใช้งานเว็ปไซต์เราโดยทันที


การรับประกัน และการจัดการข้อร้องเรียน

ทางเราจะทำตามข้อบังคับต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วยทักษะความเป็นเหตุเป็นผลและความใส่ใจ

ทางเราให้ความใส่ใจเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างมาก ท่านสามารถติดต่อเราได้ทุกเวลา และทางเราจะติดต่อกลับหาท่านเพื่อขอรายละเอียดต่างๆ หรือคำติชมเพิ่มเติม ในกรณีการรับประกันสินค้า ผู้ผลิตสินค้ามักจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง และนั่นอาจจะทำให้ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา หรือข้อร้องเรียนดังกล่าวนานขึ้น

คำร้องเรียนของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อท่านมากที่สุด หากท่านสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการจะร้องเรียนได้อย่างชัดเจน หรือถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ (ถ้ามี) กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการสั่งสินค้า หรืออย่างน้อยที่สุดรหัสการสั่งซื้อสินค้าที่เราได้ให้ไว้กับท่านในการยืนยันการสั่งซื้อ หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเราภายใน 5 วันทำการ กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากในบางกรณี (เป็นส่วนน้อย) อีเมลล์ของท่านอาจจะเข้าไปอยู่ในกล่องอีเมล์ขยะของทางเราและไม่สามารถส่งมาถึงเราได้ หรือในทางกลับกัน การตอบกลับจากเราอาจจะส่งไปไม่ถึงท่าน


การป้องกันข้อมูล

โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้


ข้อจำกัดความรับผิดของเรา

เราไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการเข้าใช้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลใดๆ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

หากไม่สามารถให้บริการได้บางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องมาจากระบบหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของผู้ใช้บริการขัดข้อง ชำรุด หรือระบบโทรศัพท์ หรือระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบสื่อสารใด ๆ ขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่อยู่นอกเหนือการความคุม เราไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ

สุดท้ายนี้ การกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้งานทางเว็บไซด์เป็นไปเพื่อรักษาความเรียบร้อยและสร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้งานเว็บไซด์เพื่อตัวท่านเองและเพื่อผู้ร่วมใช้งานท่านอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจ ว่าทุกท่านจะได้รับความสุข และสนุกสนานกับการช็อปปิ้งบนเว็บไซด์ trade-jewelry.com